fbpx
Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

§ 1

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, karnetów oraz wejściówek na Wydarzenia, zwane dalej Wydarzeniem lub Wydarzeniami, oraz cykle wydarzeń stanowiące całość programową, zwane na potrzeby niniejszego regulaminu Festiwalem lub Festiwalami, których organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, zwane dalej Organizatorem.
2. Nabywcą, wedle regulaminu, jest każda osoba, która zakupiła bilet, karnet lub wejściówkę na Wydarzenie lub Festiwal poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Na Wydarzenia sprzedawane będą bilety, karnety oraz wejściówki.
2. Karnet to bilet dla jednej osoby na więcej niż jedno Wydarzenie, odbywający się w ramach danego Festiwalu. Wejściówka uprawnia do wejścia na wydarzenie, i zajęcie wolnego miejsca jedynie w wypadku, gdy te pozostały wolne w momencie rozpoczęcia wydarzenia. Osoba posiadająca wejściówkę w wypadku zajęcia wolnego miejsca zobowiązuje się odstąpić je osobie posiadającej bilet lub karnet na wydarzenie. Sprzedaż wejściówek odbywa się na chwilę przed rozpoczęciem wydarzenia.
3. Bilety ulgowe oraz karnety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26. roku życia, a także rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym, z zastrzeżeniem ust. 4. Bilety oraz karnety ulgowe nie przysługują opiekunom osób wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Dzieciom do 10 roku życia przysługują bilety w kwocie 10 zł na wybrane wydarzenia. Pula biletów może zostać ograniczona.
5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 13 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, w tym dzieci, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe i bezpłatne, a także bezpłatne wejściówki. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Wydarzenie. Szczegóły dotyczące przyznawania ulg oraz bezpłatnych biletów, karnetów lub wejściówek regulują cenniki do wydarzeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
8. Ze względów bezpieczeństwa (przepisy bhp i ppoż) wszystkie osoby, w tym dzieci niezależnie od wieku, mogą uczestniczyć w Wydarzeniach wyłącznie na podstawie biletu lub karnetu i są zobowiązani do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące).
9. W przypadku gdy w ramach Wydarzenia obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów system przydziału miejsc, Posiadacz biletu lub karnetu zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
10. Ceny biletów, karnetów oraz wejściówek oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
11. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Wydarzeń dostępne będą na stronach internetowych Wydarzeń oraz w Punktach Informacji Miejskiej InfoKraków wskazanych w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszego regulaminu.
12. Wymagane jest odpowiednio wczesne przybycie na Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na Wydarzenie osób stawiających się po terminie określonym przez Organizatora.

§ 3

1. Bilety oraz karnety na Wydarzenia można zakupić za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) portal internetowy www.eventim.pl oraz współpracujące z nim punkty sprzedaży. Wykaz punktów sprzedaży Eventim znajduje się na stronie www.eventim.pl.
b) Punkty Informacji Miejskiej działające w ramach Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków w Krakowie:
– InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego pl. Wszystkich Świętych 2 tel. 12 354 27 23
– InfoKraków ul. św. Jana 2 tel. 12 354 27 25
– InfoKraków ul. Powiśle 11 tel. 12 354 27 10, 12 354 27 12
– InfoKraków Sukiennice Rynek Główny 1/3 tel. 12 354 27 16
– InfoKraków ul. Szpitalna 25, tel. 12 354 27 20
– InfoKraków, ul. Józefa 7, tel. 12 354 27 28
– InfoKraków ICE Kraków * ul. Konopnickiej 17, tel. 12 354 27 38

* UWAGA! Punkt nieczynny w dni, gdy w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbywają się imprezy zamknięte! Informacje o aktualnych godzinach otwarcia punktu InfoKraków ICE Kraków w danym miesiącu można uzyskać na stronie Centrum Kongresowego ICE.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

§ 4

1. Zamówienie grupowe to zakup przez jedną osobę więcej niż 10 biletów na to samo Wydarzenie. Zamówienie grupowe nie dotyczy karnetów oraz wejściówek na wydarzenie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia dla każdego z Wydarzeń ilości biletów objętych możliwością zamówień grupowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów przeznaczonych do rezerwacji grupowych w trakcie prowadzonej sprzedaży biletów.
4. Przy zamówieniu grupowym, Nabywcy przysługuje zniżka w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Zamówienia grupowe mogą być składane w Punktach Informacji Miejskiej InfoKraków w Krakowie wyszczególnionych w §3 ust. 1 lit. b) oraz drogą elektroniczną na adres: rezerwacje@biurofestiwalowe.pl.
6. Złożenie zamówienia grupowego drogą elektroniczną, nie jest równoznaczne z rezerwacją biletów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje w formie mailowej, w ciągu 3-ch dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.
7. Osoba przyjmująca rezerwację wyznaczy termin, do którego należy dokonać zapłaty za zarezerwowane w trybie rezerwacji grupowej bilety, nie krótszy niż 1 dzień od potwierdzenia przyjęcia rezerwacji. Organizator w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu krótszego niż określony w zdaniu poprzedzającym. Nieuiszczenie zapłaty za zarezerwowane bilety do wyznaczonego terminu skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji. W powyższym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do informowania rezerwującego o dokonanym anulowaniu rezerwacji.
8. W przypadku zamówienia składanego drogą elektroniczną, po uiszczeniu zapłaty za zamówienie na podany przez Organizatora numer rachunku bankowego, zamówione bilety lub karnety są wysyłane pocztą na adres podany w zamówieniu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie Organizatora. Zamówienia grupowe mogą być składane drogą elektroniczną najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem organizacji Wydarzenia, a w przypadku rezerwacji karnetów na 2 tygodnie przed pierwszym Wydarzeniem objętym karnetem.
9. W sytuacjach, o których mowa w §5 zwrot biletów nabytych w ramach zamówienia grupowego drogą elektroniczną następuje poprzez dostarczenie bezpośrednio do siedziby Organizatora oryginalnych niewykorzystanych biletów wraz z dokumentami, o których mowa w §5 ust. 4.

§ 5

1. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Wydarzenia, Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dane Wydarzenie, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 4.
2. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się Wydarzenia lub Wydarzeń objętych nabytym karnetem, Organizator zwraca Nabywcy sumę proporcjonalną do cen biletów na odwołane Wydarzenie lub Wydarzenia w stosunku do ceny karnetu, pod warunkiem zwrotu karnetu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 4. W przypadku odwołania wszystkich Wydarzeń objętych karnetem, Organizator na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwraca sumę na jaką opiewał karnet.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 i 2 zmian w programie Wydarzeń, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 bilety lub karnety mogą być zwracane przez Nabywcę w terminie do 21 dni od planowanego terminu realizacji Wydarzenia lub terminu realizacji ostatniego Wydarzenia objętego karnetem. Zwrot następuje poprzez złożenie w miejscu, w którym dokonano zakupu, oryginalnego niewykorzystanego biletu lub karnetu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód ich zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
6. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy www.eventim.pl oraz współpracujące z nim punkty sprzedaży mogą zostać zwrócone jedynie poprzez ten portal i odpowiednie punkty sprzedaży, zgodnie z odrębną regulacją znajdującą się na stronie www.eventim.pl.
7. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1 i 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.
8. Do 7 dni przed terminem realizacji Wydarzenia Nabywca ma prawo zwrotu nabytego biletu bez podania przyczyny. Zwrot następuje poprzez złożenie w miejscu, w którym dokonano zakupu, oryginalnego niewykorzystanego biletu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód ich zakupu. Organizator zwróci Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dane Wydarzenie.
9. Do 7 dni przed terminem realizacji pierwszego Wydarzenia objętego karnetem Nabywca ma prawo zwrotu nabytego karnetu bez podania przyczyny. Zwrot następuje poprzez złożenie w miejscu, w którym dokonano zakupu, oryginalnego niewykorzystanego karnetu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód ich zakupu. Organizator zwróci Nabywcy sumę na jaką opiewał karnet.
10. Zwrot biletów i karnetów nabytych poprzez kanał dystrybucji określony w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszego regulaminu realizowany będzie na zasadach określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi drogą mailową na adres rezerwacje@biurofestiwalowe.pl
11. Zwrot części biletów i karnetów przewidziany w ust. 8 i 9, nabytych w ramach jednego zamówienia grupowego drogą elektroniczną jest możliwy wyłącznie w przypadku gdy ilość niezwróconych biletów lub karnetów spełnia warunki ilościowe dopuszczalności zamówienia grupowego określone w §4 ust. 1. W przeciwnym wypadku możliwy jest wyłącznie zwrot wszystkich biletów lub karnetów objętych jednym zamówieniem grupowym.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może przyjąć zwrot biletu lub karnetu bez konieczności przedłożenia paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających jego nabycie.
13. Wejściówki nie podlegają zwrotowi.

§ 6

1. Osoba dokonując rezerwacji biletów lub nabywając bilet, karnet lub wejściówkę oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupu biletów lub karnetów przez portal internetowy www.eventim.pl.
4. Osoba dokonująca rezerwacji biletów, jak również nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
5. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu, karnetu lub wejściówki uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.
6. Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
7. Organizator ostrzega, że kupno biletów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.
8. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet lub karnet – oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

§ 7

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy rezerwacje@biurofestiwalowe.pl
2. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stronach internetowych poszczególnych Wydarzeń.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora www.biurofestiwalowe.pl na stronach Wydarzeń lub Festiwali, Punktach Informacji Miejskiej określonych w §3 ust. 1 lit. b) oraz w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2016 r.

 

Organizatorzy:

Wpisz szukaną frazę: